سرانجام نقاش به داخل خانه آمد

بازدیدها: 12

نقاشی داخل خانه

سرانجام پس از کلی نقاشی از کوه و در و دشت فاطمه به داخل خانه آمد و این بار درون خانه را نقاشی کرد. او با دامنی از گل پا بر فرشی پر از قلب گذاشت. چشمهایش پر از تعجب است وقتی با سبدی پر از میوه‌ در روی میز رو به رو می‌شود. او به این فکر می‌کند که چگونه این همه میوه را تنهایی بخورد؛ قبل از اینکه داداش یحیی از مدرسه برسد. گمانم قصد دارد تک خوری کند.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

تصوير مادر با دو فاطمه

بازدیدها: 17

نقاشی فاطمه که مادر و دوتا از خودش را کشيدهفاطمه اين نقاشی را  زمانی که بابا در سفر مشهد بود کشيده. او می‌گويد: نفر وسطی مامان است و هر دو دختر سمت راست و چپ خود او است. شايد پر کردن آن سوی نقاشی با تصوير خودش و دو تا شدن او در يک تصوير نشان از انحصارطلبی او باشد که می‌خواهد کسی جز او در  کنار مادر نباشد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)