منطق پاسخدهی قرآن در فهرست پژوهش های دینی منتخب مرحله اول ۱۳۹۳

بازدیدها: 10

منطق پاسخدهی قرآندبیرخانه دین پژوهان کشور در تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۹۴ فهرست پژوهش های دینی منتخب مرحله اول ۱۳۹۳ را اعلام کرد. این دبیرخانه هر ساله نسبت به انتخاب آثار برتر حوزه دین پژوهی اقدام می‌کند. سپس آثار منتخب در هر مرحله را معرفی و در نهایت طی مراسمی از پدیدآورندگان آثار منتخب در مرحله نهایی تقدیر می‌شود.
برابر اعلام این دبیرخانه منطق پاسخدهی قرآن تألیف حجت الاسلام سعید بهمنی در میان ۱۳۲ اثری است که در شمار پژوهش‌های منتخب مرحله اول قرار گرفته است.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ساخت و تدوين مدل تحليل آيات با هدف استخراج سنّت‌های الهی در قرآن و راهبردشناسی مبتنی بر آن

بازدیدها: 10

روز سه شنبه 26 / 10 / 1391 جلسه‌ی بررسی پژوهش راهبردهای دولت اسلامی مبتنی بر سنن الهی در قرآن در محل مؤسسه قدر وابسته به پژوهشگاه بين‌المللی المصطفی (ص) برگزار شد و مقرر گرديد در ادامه انجام پژوهش مدل‌های تحليل آيات در سطوح مورد نياز برای استخراج سنّت‌های الهی از آيات تدوين و آيات کلام الهی بر اساس مدل تهيه شده سنّت‌ها استخراج و راهبردهای مبتنی بر سنت‌ها تهيه شود.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

گزارش علمی «تبيين مشخصات موضوعی راهبردشناسی مبتنی بر سنّت‌های الهی در قرآن کريم» در شورای علمی مرکز بررسی‌های رياست جمهوری

بازدیدها: 9

روز چهارشنبه 6/ 10/ 1391 جلسه گزارش علمی پژوهش در باره‌ی راهبردهای دولت اسلامی مبتنی بر سنّت‌های الهی در قرآن کريم در مرکز بررسی‌های استراتژيک رياست جمهوری برگزار شد. در اين جلسه حجت‌الاسلام سعيد بهمنی گزارش علمی دفتر اول پژوهش را به شورای علمی مرکز يادشده ارائه کرد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

تبيين شاخص‌های مطلوب قرآنی (دفتر سوم: استخراج شاخص‌ها)

بازدیدها: 8

سفارش دهنده: کميسيون پژوهش‌های قرآنی دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

زمان تحويل: بهار / 1388

چکيده:

شاخص‌های مطلوب قرآنی

(دفتر سوم: گزينش شاخص‌ها)

دفتر سوم شاخص‌هاي مطلوب قرآني به گزينش شاخص‌هاي اختصاص يافته است. در دفتر دوم به استخراج معرّف‌هاي به دست آمده از كتاب و سنّت پرداخته شد و هر يك به همراه مستندات آن تدوين شد. به رغم اينكه هر يك از معرّف‌ها صلاحيت اينكه به عنوان شاخص در نظر گرفته شوند را دارند، ولي نمي‌توان همة آنها را شاخص دانست، چرا كه فراواني شاخص‌ها سنجش را ناممكن مي‌سازد. ناگزير بايد به تلخيص و غربال معرّف‌ها پرداخت. در اين دفتر ابتدا ملاك‌هاي بازنگري، تلخيص و غربال معرّف‌ها تدوين و سپس فرايند آن طي شده است. آنچه به دست آمده معرّف‌هايي هستند كه به عنوان شاخص پيشنهاد شده‌اند. شاخص‌هايي كه منبع آن قرآن كريم و سنّت معصومان بوده است. اگر مسيري را كه در تعيين شاخص‌ها طي شده درست باشد، مي‌توان اين شاخص‌ها را كه متخذ از نص كلام معصوم است،‌ متكي بر عصمت دانست. شاخص‌ها در سه حيطة شناختي، عاطفي و رفتاري در نظر گرفته شده و حيطة شناختي نيز به نوبة خود به سه حيطة آگاهي، بينشي ـ اعتقادي، و مهارتي تقسيم شده است.

شاخص‌هاي به دست آمده در حيطة شناختي (آگاهي) [8 شاخص] عبارتند از:‌ آگاهي از پيشگويي‌هاي قرآن، اخبار آخرت، اخبار و قصص گذشتگان، مثل‌هاي قرآني، زبان قرآن ـ عربي ـ، احكام بيان شده در قرآن، در بارة قرآن، وجود نسخ.

حيطة شناختي (بينشي ـ‌اعتقادي) [8 شاخص]: نزول قرآن از جانب خدا، ايمان،‌ محفوظ بودن قرآن از تحريف و هر گونه كژي و خطا، جامع بودن،‌مانند ناپذيري، هدايت‌گري، شفاء، فرض ـ واجب بودن ـ .

حيطة شناختي (مهارتي) [6 شاخص]: قرائت،‌موعظه با قرآن، گوش فرادادن به قرآن، آموزش قرآن، تدبر، حفظ

حيطة عاطفي و احساسي[7 شاخص]: احساس شادي از بشارت‌هاي قرآن، ترس از خدا در تعامل با قرآن، خشوع ـ نرمش دروني ـ ، تثبيت و آرامش،‌ زيبايي قرآن، دوست داشتن قرآن، احساس عظمت قرآن

حيطة رفتاري[12 شاخص]: قرائت مستمر، تذكر ـ متذكر شدن ـ ، تمسك به قرآن،‌موعظه با قرآن، تدبر، گوش دادن به قرآن،‌حفظ،‌ پرسشگري، يادگيري قرآن، استفاده از قرآن در گفت و گوي روزمره، استشفاء از قرآن، توسل به قرآن.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

تبيين شاخص‌های مطلوب قرآنی (دفتر دوم: مطالعات اکتشافی)

بازدیدها: 8

سفارش دهنده: کميسيون پژوهش‌های قرآنی دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

زمان تحويل: بهار/  1388

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

مسئله‌شناسی حوزه معارف و علوم قرآنی

بازدیدها: 8

اين طرح به سفارش مرکز پاسخدهی به پرسش‌های دينی در سال 1382 با همکاری تعدادی از دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه انجام شد. نتايج تحقيقات از طريق مرکز يادشده به دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحويل شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

ساختار درختی حوزه علوم و معارف قرآنی

بازدیدها: 8

اين پژوهش در سال 1382 به سفارش ستاد ملی پاسخدهی به پرسش‌های دينی انجام شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

شاخص‌های مطلوب قرآنی (دفتر نخست: کليات)

بازدیدها: 8

سفارش دهنده: کميسيون پژوهش‌های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی

زمان تحويل: بهار / 1388

چکيده

دفتر نخست: کليّات و شيوه‌نامه

اين دفتر با هدف تبيين کليات و شيوه‌نامة تعيين شاخص‌های مطلوب قرآنی برگرفته از کتاب و سنّت تدوين شده است. برای اين منظور مباحث مربوط در سه بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست يعنی کليات طرح، عنوان تفصيلی و علمی طرح، هدف و مخاطبان طرح، مفهوم واژة شاخص، مراد از معنی شاخص در اين تحقيق، ضرورت تعيين شاخص‌های نگرش به قرآن کريم، ضرورت و نقش مطالعه در بارة نگرش‌های قرآنی مورد بحث قرار گرفته است. همچنين پيشينة سنجش دينداری گزارش شده است.  در بخش دوم پس از بحث در بارة چيستی نگرش، نمونه‌ای از سنجش متغيّرهای کيفی با استفاده از متغيرهای کميّت‌پذير در کلام معصومان E مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است. روايت گزارش شده نشان می‌دهد که سنجش عوامل کيفی در تعاليم معصومان E وجود دارد و عقيدة کسانی که مؤلفه‌های دينداری و از جمله نگرش به قرآن کريم را غير قابل سنجش می‌دانند قابل پذيرش نيست. سپس جايگاه قرآن به مثابة غنی‌ترين منبع برای دست‌يابی به معرّف‌های نگرش به قرآن تبيين گرديده و آنگاه بر اين مطلب تصريح شده است که برای دست‌يابی به معرّف‌های نگرش به قرآن منابع ديگری نيز وجود دارد. در نهايت در بخش سوّم به شيوه‌شناسی استخراج شاخص‌های از کتاب و سنّت پرداخته شده؛ و در آن اقسام نگرش، نمونه‌های نگرش به قرآن، نمونة معرّف‌ها، و الگوی مناسب برای مطالعه در اين باره مورد توجه قرار گرفته است. همچنين شيوة گردآوری اطلاعات و نيز روش و مراحل استخراج معرّف‌های قرآنی با استفاده از دو منبع کتاب و سنّت به تفکيک بيان گرديده است. از آنجا که روايات سنديّت قرآن را ندارند و نياز به پالايش اخبار وجود دارد ضوابط عدم اعتبار معرّف‌های به دست آمده از روايات مشخص شده است.

Abstract

The purpose of this office explaining Shyvhnamh Overview and indicators to determine optimal from books and Qur’anic tradition has been developed. Topics related to this purpose is organizing three parts. In the first part means the General Plan، a Detailed and scientific plan، purpose and audience design concept Vazhh index، meaning the index means the research necessary to determine the attitude indicators Holy Qur’an، the necessity and role of Arab attitudes Qur’anic study were discussed is. The professional experience of religiosity measure is reported. In the second part of the Arab debate is the attitude، an example of qualitative variables measured using variables Kmytpzyr  review is anPalyzed. Story reported that the teaching EBrief Ma’sumi   there Qydh those components of Equality assessment factors Ma’sumi  religiosity and attitude to the Qur’an is considered non-measurable is not acceptable. Then place the Quran Msabh Ghnytryn source to achieve reagents been determined attitude to the Qur’an and then stipulated that this is the attitude of reagents to achieve the Quran are additional resources. Finally in the third Shyvhshnasy indices extracted from the book and paid tradition، and the al attitude، attitude to the Qur’an samples، sample referral، and appropriate model to study about this has been considered. Shyvh also gathering information and extraction methods and reagents Qur’anic stages، using two sources books and tradition has been expressed separately. Because the narratives do not have the authenticity of Quran and the need for news، rules of refining reagents obtained credit validity is demonstrated.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)