نشست علمی پژوهشی «نظریه‌پردازی قرآن‌بنیان»

بازدیدها: 11

نشست علمی اولاز منظومۀ نظریه های تفسیری قرآن کریم، نشست علمی پژوهشی «نظریه‌پردازی قرآن‌بنیان» با جناب حجۀالأسلام و السلمین بهمنی در تاریخ ۱۱/۸/۹۵ در گفتگو پیرامون نظام سؤالات زیر برگزار گردید:
۱ـ نظریه پژوهی پیشنهادی قرآن بنیان ، معطوف به چه جنسی از نظام مسائل و راهبرنده به چه نظام ماموریتی است؟
۲ـ در برآیند الگوی تنزیلی  ـ الگوی ترتیبی ناظر به مقولۀ مدیریت عینیت و نظام مسائل حاضر در مساحت موضوع مدیریت، تفسیر سیستمی ـ موضوعی در میان می¬آید. تفسیر موضوعی پیشرفت¬شناخت چه ماهیتی دارد؟
۳ـ مکتب اندیشه¬ای مبنا در نظریه¬پردازی قرآن¬شناخت پیشرفت چه سهم نسبتی با دو منظومه ادراکات حقیقی، اعتباری و عرصه¬های دانشی برآمده از آن دارد؟
۴ـ روش¬شناسی مسأله¬محور قسیم چه انواعی از روش¬های دیگر است؟
۵ـ فرایند جامع پیشرفت¬پژوهی قرآنی، دارای چه مراحل راهبردی کلان و در ذیل آن گام¬های تخصصی است؟
۶ـ فرایند مسأله¬شناسی چیست؟ در این راستا مدل مفهومی مساله¬شناسی پیشرفت¬نگر و پیشرفت¬نگار کدام است؟
۷ـ شیوه مسأله¬پژوهی پیشرفت دارای الگو یا نقشه معین پژوهشی است، ساختار این نقشه کدام است؟
۸ـ آیا روش¬شناسی مسأله¬محور در حوزه تفسیر موضوعی با روش¬شناسی مسأله¬محور در حدود حوزه تفسیر ترتیبی و تفسیر تنزیلی چه سهم نسبت و فارغی دارد؟
۹ـ نمایگان خودویژه روش تحقیق و مسأله¬محور در فضای پژوهش تفسیری چیست؟
۱۰ـ روش¬شناسی تفسیری پیشنهادی افزون بر ساختار مدل¬پردازی تحقیق در شناخت محتوایی نظام پاسخ¬ها از چه منطقی تبعیت می¬کند؟
۱۱ـ روش¬شناسی ساختاری حاجتمند پیوستگی با روش¬شناسی مضمون¬نگر و محتوانگر است؟ منطق سامان¬دهی نظام راهبردی مسائل و جریان حاکم بر حل مسائل کدام است؟
۱۲ـ کارکرد روش¬شناسی پیشنهادی آنجناب به طور ملموس در حوزه¬های سه¬گانه تفسیری چه سطحی از مدیریت فرایند تحول را پوشش می¬دهد؟

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)