شاخص‌های مطلوب قرآنی (دفتر نخست: کليات)

سفارش دهنده: کميسيون پژوهش‌های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی

زمان تحويل: بهار / 1388

چکيده

دفتر نخست: کليّات و شيوه‌نامه

اين دفتر با هدف تبيين کليات و شيوه‌نامة تعيين شاخص‌های مطلوب قرآنی برگرفته از کتاب و سنّت تدوين شده است. برای اين منظور مباحث مربوط در سه بخش سامان‌دهی شده است. در بخش نخست يعنی کليات طرح، عنوان تفصيلی و علمی طرح، هدف و مخاطبان طرح، مفهوم واژة شاخص، مراد از معنی شاخص در اين تحقيق، ضرورت تعيين شاخص‌های نگرش به قرآن کريم، ضرورت و نقش مطالعه در بارة نگرش‌های قرآنی مورد بحث قرار گرفته است. همچنين پيشينة سنجش دينداری گزارش شده است.  در بخش دوم پس از بحث در بارة چيستی نگرش، نمونه‌ای از سنجش متغيّرهای کيفی با استفاده از متغيرهای کميّت‌پذير در کلام معصومان E مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است. روايت گزارش شده نشان می‌دهد که سنجش عوامل کيفی در تعاليم معصومان E وجود دارد و عقيدة کسانی که مؤلفه‌های دينداری و از جمله نگرش به قرآن کريم را غير قابل سنجش می‌دانند قابل پذيرش نيست. سپس جايگاه قرآن به مثابة غنی‌ترين منبع برای دست‌يابی به معرّف‌های نگرش به قرآن تبيين گرديده و آنگاه بر اين مطلب تصريح شده است که برای دست‌يابی به معرّف‌های نگرش به قرآن منابع ديگری نيز وجود دارد. در نهايت در بخش سوّم به شيوه‌شناسی استخراج شاخص‌های از کتاب و سنّت پرداخته شده؛ و در آن اقسام نگرش، نمونه‌های نگرش به قرآن، نمونة معرّف‌ها، و الگوی مناسب برای مطالعه در اين باره مورد توجه قرار گرفته است. همچنين شيوة گردآوری اطلاعات و نيز روش و مراحل استخراج معرّف‌های قرآنی با استفاده از دو منبع کتاب و سنّت به تفکيک بيان گرديده است. از آنجا که روايات سنديّت قرآن را ندارند و نياز به پالايش اخبار وجود دارد ضوابط عدم اعتبار معرّف‌های به دست آمده از روايات مشخص شده است.

Abstract

The purpose of this office explaining Shyvhnamh Overview and indicators to determine optimal from books and Qur’anic tradition has been developed. Topics related to this purpose is organizing three parts. In the first part means the General Plan، a Detailed and scientific plan، purpose and audience design concept Vazhh index، meaning the index means the research necessary to determine the attitude indicators Holy Qur’an، the necessity and role of Arab attitudes Qur’anic study were discussed is. The professional experience of religiosity measure is reported. In the second part of the Arab debate is the attitude، an example of qualitative variables measured using variables Kmytpzyr  review is anPalyzed. Story reported that the teaching EBrief Ma’sumi   there Qydh those components of Equality assessment factors Ma’sumi  religiosity and attitude to the Qur’an is considered non-measurable is not acceptable. Then place the Quran Msabh Ghnytryn source to achieve reagents been determined attitude to the Qur’an and then stipulated that this is the attitude of reagents to achieve the Quran are additional resources. Finally in the third Shyvhshnasy indices extracted from the book and paid tradition، and the al attitude، attitude to the Qur’an samples، sample referral، and appropriate model to study about this has been considered. Shyvh also gathering information and extraction methods and reagents Qur’anic stages، using two sources books and tradition has been expressed separately. Because the narratives do not have the authenticity of Quran and the need for news، rules of refining reagents obtained credit validity is demonstrated.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)