بی‌مثال

اگر بخواهی به جاه و مالی برسی موانع فراوانی پيش رو داری که بايد برای رسيدن به آن، يک يک آنها را برداری، به ويژه لازم است  رقيبان را به دقت زير نظر داشته باشی. رقيبانی که چه بسا هر روز آنها را می‌بينی که چگونه آنها نيز چون تو بی‌صبرانه در طلب هستند. البته پيشتر بايد اقتضائات و موجبات رسيدن به آن را فراهم کرده باشی. اگر بر موانع و مشکلات بيرونی هم فائق شدی آنگاه احتمالاً به سطحی از مال و جاهی که آرزومندش هستی خواهی رسيد.

مسئله اينجاست که ديگرانی هم هستند که همان هدف تو را دارند. همان مالی را می‌خواهند که تو می‌خواهی و همان جاهی را می‌طلبند که تو می‌طلبی. مطالبان متعدد سبب شکل‌گيری تزاحم می‌شود. رقيبان مراقبند که کسی متاع مورد نظر آنها را نربايد. اينجاست که زمينه حساسيت و حسادت فراهم می‌شود.

اگر هدف اولی تو همين‌ها باشد، ناگزير از چاره‌جويي رقيبان خواهی بود. با همين هدفگذاری نفس را به دام حسادت کشانده‌ای. هر بار که به هدف و موانع آن بينديشی که اصلی‌ترين موانع، رقيبان هستند، حسادت را در درونت شعله‌ور ساخته‌ای. با اين هدف و با اين زمينه، اگر بر خودت مسلط نباشی که می‌سوزی و می‌گدازی. اين سوز و گداز همه لطافت‌ها را از تو می‌گيرد و درخت استعدادهايت را به خاکستر تبديل می‌کند. اگر مسلط و کارآزموده باشی و  به هر دليل به غلظت و  قصاوت رسيده باشی و بتوانی در ميان رقيبان نقش‌آفرينی کنی نوبت به صرف استعدادها به حيله و مکر می‌رسد. حيله‌ای که بتواند برای رشد ديگری مانع ايجاد کند و مانع‌ها را از سر راهت بردارد.

آتش حسادت تأثر و اشمئزاز از رشادت و شکوفايی ديگری را برايت به بار می‌آورد. بی‌اعتنايی، غيبت و تهمت و تنظيماتی از اين قبيل در تعامل  اجتماعی با کسانی که همان هدف تو را دارند، اجتناب‌ناپذير است. خوب اين هم راهی است در زندگی، بسياری از ما در اين مسير هستيم. همه توانايی خود را صرف همين امور متزاحم ساخته‌ايم. دست‌کم بيشترين توانايی خود را صرف آن کرده‌ايم. کبر و حرص هم به آتش حسادت دامن می‌زنند و همين دو عنصر سبب حسادت هستند. اساساً به چنين هدفی مبتلا نمی‌شدی اگر پيشتر به کبر و حرصی مبتلا نبودی.

اگر تو هم مانند من به اين دردهای مهلک مبتلايی و اکنون به دنبال چاره کار هستی، لازم است مؤلفه‌های ماجرا را تحليل کنی تا به مؤلفه اصلی در اين داستان برسی. اگر مؤلفه اصلی در اين داستان را پيدا کنی، می‌توانی با تغيير در آن به تغيير در آغاز و انجام آن موفق شوی. اين مؤلفه بی‌مثال کدام است؟

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)