سرانجام نقاش به داخل خانه آمد

نقاشی داخل خانه

سرانجام پس از کلی نقاشی از کوه و در و دشت فاطمه به داخل خانه آمد و این بار درون خانه را نقاشی کرد. او با دامنی از گل پا بر فرشی پر از قلب گذاشت. چشمهایش پر از تعجب است وقتی با سبدی پر از میوه‌ در روی میز رو به رو می‌شود. او به این فکر می‌کند که چگونه این همه میوه را تنهایی بخورد؛ قبل از اینکه داداش یحیی از مدرسه برسد. گمانم قصد دارد تک خوری کند.

تقارن آینه و تابلوی قلب بالای پنجره‌ها در دو طرف نقاشی قابل توجه است!

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)