چند مفهوم در برنامه‌ريزی و مديريت

  • دسته: یادداشت
  • سعيد بهمنی
  • بازدید: 1,387 views

مفاهيم مديريتدر ده روز گذشته شماری از دوستان در تماس و ديدار حضوری در باره برخی مفاهيم برنامه‌ريزی و مديريت پرسش‌هايی داشتند. ظاهراً پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در صدد تدوين برنامه‌ی راهبردی با کمک مديران خود است. برخی مجموعه‌های پژوهشی ديگر در صدد هدف‌گذاری و تعيين فرايندهای لازم برای ساماندهی امور پژوهش و تحقيقات. نقطه‌ی مشترک آنها به کارگيری مفاهيم کليدی مديريت راهبردی است. بيان کليدواژه‌های يادشده در اينجا مراجعه را ممکن ساخته و زمينه‌ی تکميل آنها را فراهم می‌کند.

قوت‌ها: مزيت‌های درونی پايدار

ضعف‌ها: کاستی‌های درونی پايدار

فرصت‌ها: مزيت‌ها و برتری‌های بيرونی ناپايدار با اثر پايدار

تهديدها: آسيب‌های بيرونی ناپايدار با اثر پايدار

رسالت: محوری‌ترين هدف؛ گزاره‌ای که همه‌ی اهداف به آن بازمی‌گردد.

اهداف: اجزای تحليلی رسالت که برنامه‌ريزان و مجريان قصد تحقق آن را دارند

ــــــــــــ آثار: هر آنچه پس از اجرای برنامه پديد می‌آيد

ــــــــــــ نتايج: برآورد آثار اجرای برنامه

ــــــــــــ پيامدها: مقايسه ميان هداف تعيين شده با آنچه واقع شده

ــــــــــــ کارکردها: آثاری که قصد نشده

راهبردها: سياست‌های بلندمدت حاکم بر برنامه‌

ــــــــــــ راهبردی: هر آنچه حياتی است و دستيابی به رسالت و اهداف را به گونه‌ای مؤثرتر ميسر می‌سازد. همه‌ی عناصر برنامه‌ريزی و مديريت می‌توانند به مفهوم راهبردی متصف شوند.

ــــــــــــ خط مشی: سياست‌های کوتاه مدت يا ميان مدت ذيل سياست‌های بلندمدت

ــــــــــــ استلزامات/ الزامات راهبردی: هر آنچه تحقق امور راهبردی مستلزم آن است.

رويکرد: روش دستيابی به اهداف

رهيافت: فعاليت معطوف به کشف روش‌ دستيابی به اهداف

مأموريت‌ها/ وظايف/ نقش‌ها: تکاليفی که برای دستيابی به اهداف مقرر می‌شود

فرايند: مراحل انجام کار

فراگرد: مرحله، يک مرحله از انجام کار

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)