بررسی مقتضيات شهر قرآن در شورای مديران مرکز فرهنگ و معارف قرآن

در چهل و پنجمين جلسه شورای مديران مرکز فرهنگ و معارف قرآن که در صبح روز دوشنبه 1 / 3 / 1391 برگزار شد، مقتضيات «شهر قرآن» يکی از عناوين مصوب مربوط به شورای توسعه فرهنگ قرآن بررسی شد.پس از بحث و بررسی در باره‌ی موضوع، مطالب ارائه شده به شرح ذيل جمع‌بندی شد:

1 . لزوم تشکيل سه کارگروه به شرح ذيل:

1 . 1 . شورای علمی و حقوقی (برای بررسی چارچوب مسائل محتوايی شهر قرآن)؛

2 . 1 . کارگروه فنی مهندسی (با کارکرد بررسی مقتضيات فضای کالبدی و زيرساخت‌های مورد نياز شهر قرآن)؛

3 . 1 . کارگروه فضای مجازی (برای تأمين ظرفيت‌های مورد نياز شهر قرآن در فضای مجازی).

2 . شکل‌گيری محتوای کارگروه‌های فنی مهندسی و فضای مجازی بر اساس داده‌های شورای علمی و حقوقی؛

3 . آغاز فعاليت فضای مجازی با دو کارکرد اساسی معرفی مراکز قرآنی و تمهيد فضای مجازی برای تجميع مراکز بر اساس پرتکل واحد؛

4 . پيشنهاد مسئوليت حجت‌الاسلام سعيد بهمنی به عنوان مسئول شورای علمی و حقوقی شهر قرآن.

گفتنی است؛ هدف از تأسيس و راه‌اندازی شهر قرآن ساماندهی راهبردی همه‌ی فعاليت‌های قرآنی در سطح کشور است.

مديران حاضر در جلسه: حجج اسلام: محمدصادق يوسفی مقدم (رئيس مرکز)، محمدجعفر مزينانی (مدير پژوهش)، عيسی عيسی‌زاده (مدير گروه فرهنگنامه‌ها)، موسوی عبادی (مدير نشر رسانه‌ای)، فيروزمهر (سرپرست گروه قرآن و علوم)، سيدعلی‌اکبر حسينی (مدير گروه تفسير ترتبيبی و ترجمه قرآن)، سيدعلی سادات فخر (مدير گروه مأخذشناسی و مشاوره علمی)، سعيد بهمنی (مدير گروه علوم قرآنی)

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)