بررسی شاخص‌های فرهنگ عمومی (79)

روز يکشنبه 17 / 2 / 1391 در هفتاد و نهمين جلسه کميته دين و فرهنگ عمومی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم شاخص‌های فرهنگ عمومی بررسی شد. در اين جلسه مهندس عباس معلمی يکی از اعضای گروه علمی و پديدآورندگان کتاب شاخص‌های فرهنگ عمومی به ارائه بحث در باره‌ی مطالعات انجام شده در کتاب يادشده پرداخت.در بخش ديگری از اين جلسه دکتر هاشميان به بررسی زمينه‌های همکاری کميته دين و فرهنگ عمومی و گروه سياست‌گذاری فرهنگی در دانشگاه باقرالعلوم پرداخت.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)