جهاد در فضای مجازی

فضای مجازی فرصتی بي‌سابقه

ما مسلمانان در مواجهه با پديده‌های نوپيدا مثبت‌گرا هستيم. اين بدان معنی نيست که به جنبه‌های سلبی و نامطلوب آن توجه نداريم، بلکه کارکردهای مطلوب آن را در کنار کارکردهای منفی بررسی کرده و بر بهره‌مندی از کارکردهای مطلوب تأکيد مي‌کنيم. فضای مجازی با همه‌ی جنبه‌های سلبی فضايی بي‌سابقه برای ساماندهی خط انتقال معرفت الهی در جهان ايجاد کرده است. از اين رو، در مجموع يک فضای مثبت ارزيابی مي‌شود.
با اين توجه، آنها که دل در گروِ معارف اسلام عزيز دارند، مي‌توانند اين فضا را به خدمت ارسال پيام‌های سعادت‌بخش توحيدی درآورند و نياز معرفتی جهان معاصر را به گونه‌ای آسان تأمين کنند. ممکن است برخی با توجه به حجم پيام‌های نامطلوب در اين فضا از آن رويگردان شده و ظرفيت بي‌نظير آن را ناديده انگارند. اين دسته بايد بدانند که هيچگاه در طول تاريخ چنين امکان پرظرفيتی برای ابلاغ رسالات الهی فراهم نشده است.
البته بهره‌مندی از اين فرصت بي‌نظير که امروز پيش روی اهل ايمان قرار گرفته است، نيازمند مديريت راهبردی است. برنامه‌ريزی راهبردی در پرتو مديريت راهبردی زمينه‌ی بهره‌مندی بهينه از اين فضا را فراهم خواهد کرد و مانع هرزرفت منابع در اين زمينه خواهد شد. بايد اذعان کرد هر چند تا کنون مديريت يکپارچه و راهبردی برای اين امر در سطح ملّی شکل نگرفته؛ ولی حضور پرنشاط و فعال مؤمنان و انقلابيان در اين فضا تا آنجا بوده است که حتی دشمن نيز به شکست خود در رويايی با ملّت ايران در اين فضا اعتراف کرده است. همه مي‌دانيم به رغم کوشش دشمن در ارسال پرحجم پيام‌های نامطلوب برای گروه هدف در ايران اسلامي، نه تنها مغلوب نشديم، بلکه اکنون از نوعی برتری نسبی در اين زمينه برخوردار شده‌ايم. فتنه‌ی اخير بهترين نمونه برای فائق آمدن بر حيله‌های دشمن در اين زمينه است. به ويژه اکنون که شکل‌گيری شورای عالی فضای مجازی با تدبير مقام معظم رهبری نويدبخش ساماندهی بيشتر در اين زمينه است.

جهاد علم و فضيلت در فضای مجازی

فضای مجازی مرزهای جغرافيايی کشورها را درنورديده و مرزهای قومی و فرهنگی ملت‌ها را نيز پشت سر گذاشته است. تا کنون هيچ چيز نتوانسته پيشروی و گسترش قلمرو نفوذ آن را متوقف کند. از اين جهت، فضای مجازی دارای برتری غيرقابل انکاری در مقايسه با ديگر ابزار رسانه‌ای جهان است. طبيعی است از طرفي، مؤمنان کوشش مي‌کنند پيام حيات‌بخش اسلام ناب محمدی را به جهان سرگشته‌ی امروز برسانند و کام تشنه‌ی مردم سراسر جهان را از معارف اسلامی سيراب کنند. از آن سو، جهان غرب با فلسفه‌ی بريده از آسمانِ خود، همه‌ی تلاش خود را به کار گرفته است تا محصول اين فرهنگ را ـ که به منزله‌ی فاضلاب فرهنگ و تمدن انسانی است ـ  به سوی ملل ديگر و به ويژه مسلمانان روانه کند. در اين وضعيت، وظيفه‌ی همه‌ی مؤمنان است که با علم و فضيلت به جهاد با جريان آکنده از لجن و عفن برخيزند و آن را عقب برانند. چنانکه تا کنون چنين کرده‌اند.
برخی دوستان مجاهد را مي‌شناسم که با حضور در اين فضا و ارتباط با برخی عناصر اعتقاد از دست داده در خارج کشور آنها را از کام شيطان بيرون کشيده و به دامن اسلام و معارف ناب آن آورده‌اند. من خود شاهد تحول و شکوفايی شاهد تحول افرادی بوده‌ام که بدون هيچ گونه ارتباط حضوری و حتی صوتی از نظر اعتقادی دگرگون شده‌اند؛ درحالی که پيش از آن به حدی از قساوت رسيده بودند که ارزش‌ها و مقدسات را هتک مي‌کردند. آنها اکنون با توبه به دامن اسلام بازگشته‌اند.
از اين رو، تأکيد مي‌کنم که تا کنون، به همت بسياری از مومنان مجاهد در اين عرصه، توانسته‌ايم بازار فراورده‌های غرب ليبرال و فاسد را کساد و هجمه‌ی آنان را در همه‌ی زمينه‌ها عقب برانيم. سدّ مسدد مومنان مجاهد افزون بر اينکه، فعاليت‌های دشمنان اسلام و انقلاب را از اثرگذاری انداخته‌است، بر گروه‌های هدف در آن سو نيز اثرگذار بوده است. بنده پيش از اين، در يادداشتی در باره‌ی به زمين نشاندن پهباد آمريکايی چنين نوشته‌ام:
«نشاندن پرنده‌ی بسيار پيشرفته‌ی دشمن متجاوز بر زمين، بی آنکه آسيبی جدّی ببيند کاری فنّی و خوب و قابل تحسين است؛ ولی اين همه‌ی کار تحسين‌برانگيز ما نيست. همه‌ی هدف ما اسلام است و همه‌ی آنچه را به دست مي‌آوريم برای اسلام مي‌خواهيم. از اين روست که اگر به کمين انسان‌های گمگشته در هياهوی مغرب‌زمين نشستيم و با حلم و حوصله و فرهيختگی او را از پايگاه شيطان جدا کرديم و به سلامت به وادی ايمن نشانديم، در اين صورت است که به کار و شأن اصلی ايران اسلامی موفق شده‌ايم. تسخير مشتی آلياژ و مدار در مقابل تسخير دل‌های از حق بريده چه ارزشی دارد.
فرزندان روح خدا، هيچ به اين شکار مغرور نيستند. آنان اهداف خود را گم نمي‌کنند. آنها مي‌دانند که پيروی روح خدا در گروِ دميدن روح خدا در هستی است. آنها به مأموريتی مي‌انديشند که در آن بندگان غفلت‌زده و روبرتافته از توحيد و عبوديتِ يکتای هستی را به او دعوت کنند. هر گاه توانستند رابطه‌ی دل رميده‌ی انسان سرگشته‌ی معاصر را از کنترل نفس و شيطان و خلق و دنيا خارج کرده و او را با تسليم در برابر حق به آزادی برسانند، آنگاه جشن پيروزی خواهند گرفت که «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَی اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ و کيست نيکو گفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت کرد و کاری شايسته انجام داد و گفت : من از کسانی‌ام که در برابر خدا تسليم اند. ﴿فصلت: ٣٣﴾». شاهکار فرزندان روح خدا دعوت به سوی خدا است. هر يک نفر را که از چنبره‌ی شيطان خارج کنند از همه‌ی پهبادهايی که از آغاز تا قيامت ساخته مي‌شود برتری خواهد داشت. البته اين نوع شکار کردن و رام کردن و به راه کشاندن هياهوی شکار آن مرغ آهنين را ندارد.
تا کنون هزاران هزار بنده از سراسر جهان از  بند مکاتب محرّف و دست‌ساز رهايی يافته و آزاد شده‌اند. همانگونه که گفتم رهاسازی هر يک از آنها ارزشی به مراتب افزون از رام کردن همه‌ی پهبادهايی دارد که از آغاز تا انجام هستی ساخته شده و ساخته خواهند شد.جبهه استکبار و متخاصم موقع حادثه خواهد فهميد که فرزندان روح خدا تا کجا پيش رفته و بر چه کسانی اثر گذاشته‌اند. آنها خواهند ديد که ايران اسلامی به اندازه‌ای در رگ و ريشه‌ی آنان نفوذ کرده که نيازی به پهباد و آواکس او ندارد. راهبرد فرزندان روح الله بر مدارِ مدارهای الکتريکی اين مرغان بي‌جان نمي‌گردد؛ بلکه عمق راهبردی ايران اسلامی انسان‌هايی هستند که اگرچه در دامن فرعون غرب بزرگ شده و از باغ سبز او دانه چيده‌اند؛ ولی اکنون با رمزگشايی و دلربايی بندگان صالح خدا، دل در گروِ بندگی حضرت حق دارند. اين لشکر پنهان از هر تکنولوژی ديگری مؤثرتر و نافذتر است.
امروز راهبرد ما اين است: هر جا انسانی هست، مأموريت ما همانجاست. ما به دانش و تکنولوژی اهميت مي‌دهيم و از آن غافل نيستيم؛ ولی به تحول انسان و هدايت او بيش از هر چيز ديگری اهميت مي‌دهيم. برای ما پيوند زدن انسان به مبدأ آفرينش از هر اقدام ديگری گرانبهاتر است. دشمن مستِ فناوری و تکنولوژی اگر بتواند از توان تکنولوژيک و راهبردی ما در اين زمينه برآوردی داشته باشد که ندارد؛ هرگز از عمق استراتژيک مردمی ما در جهان برآوردی ندارد. موقع حادثه او را، هم با تکنولوژی خيره‌کننده‌ی دانشمندان و هم با عمق نفوذ اسلام در سرزمين‌شان زمين‌گير خواهيم کرد.
شاهکار ما تحول انسان و دعوت او به سوی مبدأ يکتای آفرينش و اسلام است و بس.
اگر ما جهاد در ميادين نبرد با سلاح آتشين را جهاد اصغر بدانيم، جهاد در فضای مجازی از مصاديق جهاد اکبر است. هر چند اين فضا باعث سقوط و تلف شدن برخی هم شده باشد. در ميدان نبرد که با زدوخورد شکل مي‌گيرد وجود تلفات در هر دو طرف اجتناب‌ناپذير است. آنچه در اين ميان تعيين‌کننده به شمار مي‌آيد آن است که شما چه چيزی از دست مي‌دهيد و چه چيزی به دست مي‌آوريد. به طور مسلم، آنچه به دست مي‌آوريم بسيار فراتر از آن چيزی است که از دست مي‌دهيم.

الزامات جهاد در محيط مجازی

جهاد در اين فضا نيز جهادی خاصّ و کم‌سابقه است. علم و فضيلت اثربخش‌ترين لوازم حضور در اين جهاد است. از آنجا که محيط مجازی معمولاً محيطی خصوصی را فراهم مي‌کند که کمتر کسی مي‌تواند به آن سرک بکشد، فضايی خلوت را شکل مي‌دهد که طبق تعاليم قرآن کريم، مؤمنان نيازمند فضيلتِ «خشيت از رب» خواهند بود تا به سلامت از دام نفس و شيطان عبور کنند و با حفظ سلامت قلب و نفس خود به در اين فضا سلامت‌آفرينی کنند و مشمول آفرين خدای تعالی و فرشتگان و صالحان شوند.
اصحاب علم و فضيلت که از خشيت رب برخوردارند در اين عرصه به خوبی نقش‌آفرينی خواهند کرد. افرادی که در خلوت خود از خشيت رب بهره‌ای ندارند در معرض بازی خوردن از نفس و شيطان خواهند بود. تأکيد می‌کنم که جهاد در اين فضا، قواعد و قوانين خود را دارد. مقاومت و هجوم در فضای مجازی استحکامات درونی و دانش و مهارت‌های تهاجمی خاصی را می طلبد. لازم است مجاهدانی که در اين عرصه نقش‌آفرينی می‌کنند از اين استحکامات و دانش و مهارت‌های مورد نياز در درون خود برخوردار شده باشند. حرکت در چارچوب شريعت پاک اسلام و سيره و سنّت معصومان (ع) شيوه‌ای بسيار کارآمد و اثربخش در اين محيط است. گويی هر مجاهد در محيط مجازی، پاره‌ای از وجود آن ذوات مقدّس است که می‌رود تا پيام حکيمانه و حيات‌بخش آنان را به شيواترين و لطيف‌ترين شکل ممکن به مخاطبان منتقل کند. او بايد همه‌ی گره‌هايی را که شيطان در وجود انسان‌ها زده با حلم و حوصله بگشايد و پس از گشودن بندها او را با پيام‌های آسمانی پيوند دهد.
لازم است، همه‌ی فضايل اخلاقی مجاهدان به‌گونه‌ای عميق‌تر و لطيف‌تر در فضای مجازی شکل گيرد. در اين فضا معمولاً به غير از خدای تعالی و فرشتگان و معصومان (ص) کسی شاهد اعمال مجاهدان نيست. ديدار، شنيدار و مکالمات و ارسال و دريافت پيام در محيطی خلوت و بدون حضور ديگری انجام می‌شود.  برنامه‌ريزی مفسدان و وجود زمينه‌های فاسد در اين محيط خلوت اقتضائاتی را ايجاد می‌کند که شيوه‌ای خاصّ از جهاد را می‌طلبد که تا کنون کمتر معمول بوده است.
مجاهدان بر ديدار، شنيدار و گفتار خود تسلّط دارند. آنان می‌دانند که با ارسال هر پيام به شکل‌های گوناگون، اثر وجودی خود را در اين فضا ثبت می‌کنند. به ديگر سخن، پيامی که مؤمن مجاهد در اين فضا سامان می‌دهد، گويی بخشی از وجود اوست که بر کتيبه‌ی مجازی ثبت می‌شود. لازم است همه‌ی ارزش‌ها و فضيلت‌ها وجودی او در اين پيام‌ها تبلور يابد. به گونه‌ای که اگر فعّاليت او در اين فضا برای همه‌ی اهل آسمان و زمين آشکار شود هيچ دغدغه‌ای از آشکار شدن کجی و نادرستی در کتيبه‌اش نداشته باشد. او همواره بر اين باور است که در محضر خدای تعالی نقش‌آفرينی می‌کند. از اين رو، همه‌ی توانايی خود را برای حرکت در چارچوبی صرف می‌کند که سبب خوشنودی او شود. مجاهد سايبری وقتی در محيط مجازی ايفای نقش می‌کند دو خط ارتباطی با او برقرار است؛ يکی خط ارتباطی او با دشمنی که همه‌ی ابزار و شيوه‌های شيطانی را به کار می‌گيرد تا او را بشکند و خط ارتباطی فرشتگان و معصومان که هر حرکت و عمل او را ثبت می‌کنند و به ملکوت او می‌سپارند. حقيقتاً در اين فضا، زمينه شکل‌گيری سير و سلوک خاصّی وجود دارد که لازم است مربيّان جامعه به آن بينديشند و آن را به مجاهدان بياموزند.
وقتی شما با انسانی بی‌خبر يا گسيخته از تعاليم توحيدی در ارتباط هستيد که در آن سوی پنجره‌ی مجازی قرار دارد و هدف شما آن است که وضعيت او را با همه‌ی جزئيات اثرگذار بر او بشناسی تا بتوانی برای موانع وجودی او چاره‌سازی کنی و او را با مبدأ هستی پيوند دهی، به مؤلفه‌های علمی و اخلاقی فراوانی نيازمندی که بتوانی با تفقّه (فهم) کامل به حلّ مسئله بپردازی. اگر حلم لازم برای تحمّل او را نداشته باشی نمی‌توانی به ميزان لازم او و امثال او را تحمّل کنی. حسّاسيت تو در مقابل پيام‌های نامطلوب او، تو را دلتنگ و بی‌حوصله می‌سازد و از درک و تحليل درست وضعيت او بازمی‌دارد. در اين صورت، چگونه می‌توانی مانند طبيبی درمانگر باشی که به درد او پايان دهد. آيا تا کنون پزشکی را ديده‌ايد که به هنگام ايفای نقش پزشکی به جای شست و شوی عفونت و استريل و پانسمان محل جراحت زبان به انزجار از عفونت بگشايد و از بيمار فاصله بگيرد و درمانگری را رها کند؟ هرگز پزشک چنين واکنشی نخواهد داشت؛ دست‌کم کسی از او نمی‌پذيرد که در مقابل وخامت بيماری و حجم عفونت به ابراز احساسات پرداخته و به جای معاينه و درمان اعلام انزجار کند. رسم درمانگری غير اين است و مجاهد فضای مجازی پيش از هر چيز يک درمانگر است. از اين روست که ابلاغ پيام حيات‌بخش توحيد و پيوند انسان‌های به مبدأ متعالی هستی طاقت و اميدی و صبری  فراتر از حدّ معمول می‌طلبد. پس از خشيت از خدای تعالی در غيب و شهود، برخورداری از علم و حلم و اميد و صبر فراوان لازمه‌ی حضور در اين عرصه‌ی جهادی است.
مجاهدی که برخوردار از خشيت رب در غيبت و شهود بوده و از فضيلت علم و حلم و اميد و صبر برخوردار است، به گونه‌ای خلاق و متفاوت عمل می‌کند. در يک مورد خاص شاهد بودم که يکی از فعالان فضای مجازی با فردی ملحد و متخاصم با انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن مواجه بود که به شدت به او توهين‌مي‌کرد. او در مقابلِ حجم متراکم توهين‌های ناپسند وی هيچ عکس‌العمل اهانت‌آميزی ابراز نمی‌کرد. اين حلم و بردباری تا آنجا بود که طرف مقابلش ملتمسانه از او درخواست می‌کرد که:  «لااقل تو هم فحشی بده». او در پاسخ می‌گفت: فحش و ناسزا در قاموس من نيست؛ هرگاه لازم ديدی که ديگر فخش ندهی و به جای آن به بحث و گفت و گو بپردازی، با تو به گفت و گو خواهم پرداخت. در يکی از گفت و گوها ملحد ضدانقلاب به او می‌گفت: «من می‌دانم که از نظر تو، استحقاق اعدام دارم؛ ولی همينکه يک‌ده‌هزارم هم احتمال دهی که می‌توانی بر من اثر بگذاری و مرا تغيير دهی، تحمّلم می‌کنی. او درست فکر می‌کرد، مجاهد فضای مجازی به خود حق نمی‌دهد از ادبيات شيطانی دشمن برای انتقال پيام حياب‌بخش خود استفاده کند. او اگر مجادله هم می‌کند با حفظ کرامت انسانی و با الهام از آيات الهی به احسن وجه جان‌ها و فطرت‌ها را مخاطب می‌سازد و با جنبه‌ی الهی و انسانی انسان‌ها هر چند هم ضعيف شده باشد ارتباط برقرار می‌کند. «و قل لهم فی أنفسهم قولاً بليغاً»  او ممکن است ارتباط را قطع کند و از آنها که چشم دل و گوش جان را بسته‌اند فاصله بگيرد؛ ولی هيچگاه از چارچوب کرامت الهی و انسانی خارج نمی‌شود.
بنابراين، مجاهد سايبری ملتزم به رعايت علم و فضيلت در اين فضا است. آنان با اين اميد که روشن کردن يک شمع می‌تواند به روشن شدن هزاران شمع بينجامد و هدايت يک فرد می‌تواند  بر مجموعه‌ی مرتبط با وی اثرگذار باشد به ارتباط و ابلاغ پيام الهی همّت می‌گمارند.
با ظهور انقلاب اسلامی و شکل‌گيری حجم متراکم و قابل توجهی از جريان تبليغ تعاليم اسلامی و انقلابی در پرتو آن، غربِ امروز حرفی برای انسان معاصر ندارد. غرب فلسفه خودش را از دست داده است. غرب حتّی به آرمان‌های خود که آزادی و حقوق بشر است پايبند نيست. دروغ‌ها و تناقضات بی‌شمار غربيان جای ترديد برای کسی نگذاشته است که اين که غربِ بريده از تعاليم توحيدی، هرچه می گفت به دروغ بوده است. غرب فلسفه و مکتبی برای ارائه ندارد. در يک کلمه غرب را می‌توان به انبانی سوراخ‌شده از دروغ تشبيه کرد که از فرط فرسودگی نمی‌تواند دروغ‌ها را در خود پنهان کند. غرب امروز بدون فلسفه است و بهتر است بگوييم فلسفه‌ای جز دروغ ندارد. اين اسلام عزيز است که امروز و هر زمان ديگر دارای تعاليم حيات‌بخش و سعادت‌آفرين برای همه‌ی انسان‌هاست.
امروز فعّاليت پربرکت مجاهدان سايبری به حدّی رسيده است که می‌توان «مکتب حضور در فضای مجازی» را تدوين و به عنوان دستورالعملی شايسته در اختيار مؤمنان قرار داد. مکتبی که ريشه در تعاليم وحيانی داشته و خاستگاه آن سيره و سنّت حسنه‌ی پيامبر اکرم (ص) و معصومان (ع) است.

تشکيل جبهه‌ی بزرگ بسيج يک‌ميلياردی سايبری در جهان

چندی پيش در يکی از جلسات کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کشور که در کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قم به تدوين سند مهندسی فرهنگی می‌پردازد، تشکيل بسيج يک‌ميلياردی سايبری را  پيشنهاد دادم که با استقبال همه‌ی اعضا روبه‌رود شد و در کارگروه به تصويب رسيد. اگر اين مصوبه در سطوح ديگر يعنی در شورای تخصصی مهندسی فرهنگی در تهران و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب برسد؛ انشاءالله در افق 1404 شاهد شکل‌گيری بسيج سايبری در سراسر جهان خواهيم بود.
سفر به ديگر کشورهای مسلمان و اثرگذاری از طريق اعزام منابع انسانی بسيار محدود است. در حالی که با توجه به فرصتی که از طريق فضای مجازی فراهم شده، برای عقب راندن پيام‌های نامطلوب غرب و پيشبرد پيام اسلام و توحيد، نسبت به سازماندهی يک ميليارد مسلمان در محيط سايبری اقدام می‌کنيم. اميد است با توجه به تجارب ارزشمندی که مجاهدان در اين زمينه به دست آورده‌اند، در آينده‌ای نزديک جبهه‌ی بزرگ بسيج سايبری مسلمانان تشکيل دهند.

وظيفه روحانيان در فضای مجازی

در يک نگاه حضور در فضای مجازی و سايبری را می‌توان به دو دسته تقسيم کرد:
1. امنيتی
حضور منابع امنيتی در فضای مجازی با هدف شناسايی مبادی ارسال پيام‌های نامطلوب سياسی، بستن راه ورود به پايگاه‌های داخلي و  نفوذ به پايگاه های دشمن است.
2. فرهنگی
حضور عناصر فرهنگی در فضای مجازی بيش از هر چيز، با هدف شناسايی مبادی ارائه‌دهنده‌ی خدمات علمی و فرهنگی است. چنانکه برخی از اصحاب فرهنگ مبادی ارسال پيام‌های نامطلوب فرهنگی را رصد می‌کنند تا با ارائه‌ی اطلاعات لازم پيشروی و اثربخشی آن را به حداقل برسانند.
به طور طبيعی وظيفه‌ی اولی يک روحانی بهره‌مندی از خدمات علمی و فرهنگی در اين فضا است. روحانی با شناخت و تسلّط بر فنآوری مورد نياز در اين زمينه از خدمات علمی و فرهنگی در اين فضا بهره می‌برد و احياناً به ارائه خدمات در اين زمينه می‌پردازد. روحانيان بسياری را می‌شناسم که فعاليت‌های شکوفايی در فضای مجازی دارند و با ايجاد ظرفيت قابل توجهی از ارتباط با مخاطبان به ارائه‌ی خدمات علمی و فرهنگی به ويژه در قالب خدمات مشاوره می‌پردازند. اين فرصتی است که منحصراً در دو دهه‌ی اخير برای روحانيان فراهم شده و آنان در سطح گسترده‌ای به اين ظرفيت رو آورده‌اند.
همچنين به حکم نقش و رسالت روحانيت در دفاع از دين و تبليغ آن، فضای مجازی فرصت مناسبی برای مجاهدت در اين زمينه فراهم کرده است. قرآن کريم در ۱۱ مورد نقش پيامبر (ص) را در تبليغ منحصر کرده است. برای مثال، بر گزاره‌ی «وما عليک الا البلاغ» در قرآن کريم تأکيد شده است. ما می دانيم که نقش پيامبر اکرم (ص) منحصر در تبليغ نبوده است. تأکيدات يادشده بدين معنی است که تبليغ امر مهم و دارای اولويت است. اولويتی که می‌تواند اهم از همه‌ی اولويت‌ها باشد. روحانيت به سهم خود وارث انبيای عظام و به ويژه وارث پيامبر مکرّم اسلام (ص) است. بنابراين، وظيفه و رسالت ذاتی هر روحانی دفاع از اسلام عزيز و تبليغ آن است. تبليغ در فضای مجازی به شکل‌های گوناگون جريان دارد. امروز ارائه مطلب در سايت‌ها و وبلاگ‌ها يکی از معمول‌ترين شيوه‌های تبليغ است. همچنين رصد پايگاه‌های مهاجم در عرصه‌ی فکر و فرهنگ و پاسخدهی و بی‌اثر ساختن آنان و نيز اثرگذاری بر آنان نيز از ديگر وظايف همه‌ی متدينان و به ويژه روحانيان است که پيش از اين به نمونه‌ای از آن اشاره کردم.

اقدام راهبردی در فضای مجازی

مراد از اقدام راهبردی، حياتی بودن آن در رسيدن به رسالت‌ها و اهداف است صرفا مهم بودن کافی نيست، شرط لازم برای راهبردی بودن آن است که اقدام در اين زمينه داری نقش اساسی و بی‌بديل در تأمين هدف بوده و شرط کافی آن است که راه رسيدن دشمن به هدف‌هايش را مختل ساخته و او نظم و سامانه‌ای را که برای تهاجم و نفوذ تدارک ديده در هم بشکند.
به هر حال، بستر اصلی اقدام راهبردی سامان‌دهی ارتباط با گروه‌های هدف از سوی مجاهدان و اختلال در خط ارتباطی دشمن با گروه هدف اوست. امروز دانش آموختگان حوزه علميه قم و مکتب اهل بيت (ع) با استفاده از اين فضا امکان ارتباط با گستره‌ی وسيعی از انسان‌ها را در اختيار دارند. اين يک فرصت بي‌نظير است.
اين فضای ارتباطی زمينه‌ای راهبردی برای رساندن پيام اسلام است. اگر با اين پيش‌فرض همراه هستيم که اسلام عزيز در درون خود دارای همه‌ی عناصر ظفرمندی بر ديگر مکاتب است، ناگزير بايد اين فضای بی‌نظير ارتباطی را مديريت کنيم.

انعکاس در خبرگزاریها:

رسا: تبلیغ دین در فضای مجازی سیر و سلوکی خاص برای مبلغ پدید می‌آورد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

با سلامی دوباره و عرض خسته نباشید خدمت استاد ارجمند :
استاد فکر نکنید مشغول تحصیل بودم یادم رفته که شما جواب سوالات ما رو ندادید .!!!
درسته این حوزه طلبه ها رو خیلی مشغول می کنه ولی ما استادی همچون شما را از یاد نمیبریم .
ما به شما خیلی ارادت داریم والا…
آخه استاد اگه شما جواب ما جوانان رو ندید کی میده ؟!!! اگه جواب ندید پیامد های بدی داره ها !!! با ور کنید این خط اینم سه تا خط دیگه . از ما گفتن و از شما نشنیدن .
شوخی کردم . استاد دعا کنید من خیلی مشکل درسی دارم درسام زیاده انشاالله با دعای شما خداوند عنایتی به ما بکنه و ما با موفقیت هرچه بیشتر از زیر بار این مشکلات درسی با این همه مشغله ای که دارم برون بیایم .
ان شالله که خداوند سایه اساتیدی همچون شما را از سر ما کم نکند

احمد غلامعلی گفته:

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بر استاد دوست داشتنی ،که بی تردید در زمره دوست داشتنی ترین اساتید بنده هستید. شاید شعله محبتتان از همان والذین آمنوا اشد حبا لله باشد. دغدغه های ارزشمندتان را خواندم و لذت بردم. نگاه شما همیشه امید آفرین است زیرا همه چیز را نزدیک و دست یافتنی می یابید . انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا
نقدی از سر جهالت : متن فوق ، بسیار زیباست ولی زیباتر آن بود که در دو یا سه قسمت منتشر میشد زیرا فضای مجازی به گزیده گویی بیشتر اهمیت میدهد. مطالب شما همگی گزیده است و اختصار نمیخواهد پس پسندیده تر آن بود که در چند قسمت منتشر میشد. احمد غلامعلی

باسمه تعالی. بسيارند آنها که مانند بنده، شيفته‌ی شمايند؛ که «والذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّا».
ملاحظه وارد است. إن‌شاءالله از رزق اين نصيحت بهره‌مند خواهم شد.