تقويت پژوهش و آموزش حوزه‌ی فرهنگ

هشتادمين جلسه‌ی کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز يک‌شنبه 13 / 9 / 1390 در قم برگزار شد. در اين جلسه بررسی و بحث در باره‌ی راهبردهای دهگانه ادامه پيدا کرد و شماری از راهبردها به وسيله‌ی اعضا بازتدوين و تأييد شد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)