بررسی اهداف نقشه‌ی مهندسی فرهنگی و راهبردهای کلان آن

کارگروه تخصصی مهندی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفتاد و نهمين نشست خود در روز پنجشنبه 10 / 8 / 13 به مدت هشت ساعت برگزار شد، اهداف نقشه‌ی مهندسی فرهنگی و راهبردهای کلان آن را بررسی کرد.

در اين جلسه که از ساعت هشت صبح آغاز شد و تا ساعت چهار بعدازظهر ادامه داشت، ابتدا اهداف نقشه‌ی مهندسی فرهنگی که به وسيله‌ی حجت‌الاسلام عبدالعلی رضايی بازنگاری شده بود بررسی شد. وی در اين بازنگری، با بررسی و تحليل همه‌ی اهداف مطرح شده، هفت هدف را تدوين کرده بود. سپس آقای رحمان ياسی ده راهبرد پيشنهادی مورد نظر خود را ارائه کرد. وی راهبردهای دهگانه را از ميان ده‌ها راهبرد تدوين کرده بود.

کارگروه پس از بررسی و بحث، در باره‌ی چهار راهبرد به نتيجه رسيد. بررسی راهبردها در روز يک‌َشنبه 13 / 9 / 1390 ادامه خواهد يافت.

اعضای حاضر در اين جلسه عبارت بودند از: حجج اسلام: دکتر علی ذوعلم، عبدالله نظرزاده، عبدالعلی رضايی، سيدمحمدحسين کاظمينی، سعيد بهمنی و آقای رحمان ياسی.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)