اصرار شورای پژوهشی گروه بر بازبينی و نظارت مدير گروه

روز دوشنبه 7 / 9 / 1390 سيزدهمين جلسه شورای پژوهشی گروه علوم قرآنی برگزار شد. اين جلسه‌ی که فاصله‌ی زمانی نسبتاً قابل توجهی از جلسه‌ی پيشين داشت دارای سه دستور بود.

1 ـ بررسی صلاحيت نشر طرح کلان‌پروژه‌ی «مطالعات قرآنی خاورشناسان» و تعيين ناظر از سوی شورا

2 ـ تعيين ناظر (داور) برای بررسی متن «پيش‌فرض‌های خطا در قرآن‌پژوهی جان‌ونز و اندرو ريپين

3 ـ بررسی صلاحيت نشر «دانشنامه علوم قرآنی» برگرفته از دائرةاالمعارف قرآن کريم

شورای پژوهشی گروه علوم قرآنی پس از بررسی و بحث در باره‌ی دستورهای يادشده سه مصوبه به شرح ذيل داشت:

1 ـ بازبينی و نظارت بر «دانشنامه علوم قرآنی» به وسيله‌ی آقای دکتر محمد اسعدی؛

2 ـ بررسی صلاحيت نشر «طرح کلان‌پروژه‌ی «مطالعات قرآنی خاورشناسان» به وسيله‌ی آقای دکتر سيدمحمود طيب‌حسينی؛

3 ـ  اصرار شورای گروه بر داوری آقای بهمنی (مدير گروه) بر متن «پيش‌فرض‌های خطا در قرآن‌پژوهی جان‌ونز و اندرو ريپين» و درخواست مجوز برای بررسی مدير گروه.

حاضران در اين جلسه عبارت بودند از: 1. سيد مجيد پورطباطباي؛ 2. دکتر حسين جوان آراسته؛ 3 . رمضان محمدی   4 . سعيد بهمنی

گفتنی است: حجج اسلام آقايان دکتر محمد اسعدی و دکتر محمود طيّب حسينی به دليل سفر تبليغی و حضور در سرزمين وحی در جلسه حضور نداشتند؛ با اين حال، اعضای جلسه به صورت تلفنی با دکتر اسعدی مشورت کردند؛ ولی ارتباط تلفنی با دکتر طيّب‌حسينی که در خارج از کشور به سر می‌برد ميسّر نشد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)