بررسی مدل دستيابی به موضوعات اساسی فرهنگ (76)

در هفتاد و ششمين جلسه کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی کميسيون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روز يک‌شنبه 29/ 8/ 1390 برگزار شد، پی‌گيری بازنويسی پيش‌نويس سند مهندسی فرهنگی کشور ادامه يافت.

در اين جلسه بحث در باره‌ی «مدل دستيابی به موضوعات اساسی فرهنگ» بيشترين وقت را به خود اختصاص داد. نخست حجت‌الاسلام عبدالله نظرزاده مدل مورد نظر خود را که به صورت مقاله‌ای تدوين کرده بود ارائه نمود. سپس آقای ابراهيم نيک‌منش مدلی را که آن را ساده‌تر و مؤثرتر می‌دانست ارائه کرد.

حجت‌الاسلام نظرزاده مشخصات کلی روش طبقه‌بندی موضوعات و مقولات کلان فرهنگی را به شرح ذيل برشمرد:

1 ) تبيين چگونگی وابستگی مسائل کلان در حوزه فرهنگی

2) تفکيک و ارتباط بعدی بودن و بخشی ديدن فرهنگ

3) محوريت يافتن دين در شک‌گيری مسائل و موضوعات

4) امکان هدايت (مهندسی) هماهنگ فرهنگ

5) امکان جريانی ديدن مسائل و موضوعات و سياست‌ها

6) شناخت مجاری اثرپذيری از دشمن

وی سپس به بيان «الگوی ارتباط ابعاد اصلی جامعه، (روش ملاحظه‌ی ارتباط فرهنگ با ديگر ابعاد)» پرداخت. مطالب مورد نظر ايشان در اين قسمت به صورت جدول زير ارائه شد:

سياست فرهنگ اقتصاد
سياست سياست سياست فرهنگ سياست اقتصاد سياست
فرهنگ سياست فرهنگ فرهنگ فرهنگ اقتصاد فرهنگ
اقتصاد سياست اقتصاد فرهنگ اقتصاد اقتصاد اقتصاد

حجت‌الاسلام نظرزاده در پايان الگوی تحليل طبقه‌بندی مسائل کلان فرهنگی را به صورت جدول ذيل ارائه کرد:

الگوی تحليلی طبقه‌بندی مسائل فرهنگیبرای ديدن تصوير کامل روی آن کليک کنيد.

برخی اين الگو را بسيار پيچيده توصيف کردند؛ با اين توضيح که بايد مؤلفه‌های 27گانه در اين جدول در ذيل هر محور از چشم‌انداز بررسی شود و عناصر راهبردی مربوط به آن مشخص شود؛ از اين رو نتيجه‌ی آن بسيار مفصل خواهد بود؛ زيرا اگر تنها 10 محور در چشم‌انداز در نظر بگيريم حاصل ضرب آن با 27 مؤلفه‌ی يادشده برابر 270 خواهد بود. اين بدان معنی است که تنها اگر برای هر مؤلفه يک هدف تعريف شود، 270 هدف راهبردی خواهد بود. و اگر برای هر مؤلفه حداقل جمع يعنی 3 هدف در نظر گرفته شود؛ 810 هدف به دست خواهد آمد. حال با توجه به اينکه بايد برای هر هدف راهبردهايی کلان و برای هر راهبرد کلان، راهبردهايی ملی تعريف شود. حاصل ضرب اين مؤلفه‌ها رقم بزرگی به دست خواهد داد که هيچ تناسبی با يک سند ملی ندارد که لازم است در کمال ايجاز همه‌ی اهداف و راهبردهای اساسی را تبيين کند.

به رغم اشکال يادشده، کارگروه بر مفيد بودن الگو اذعان کرده و مقرر گرديد بحث در باره‌ی آن و احياناً تلخيص آن ادامه پيدا کند. همانگونه که اشاره شد جدول يادشده 27 مؤلفه را برای دستيابی و طبقه‌بندی مسائل و موضوعات اساسی فرهنگ در اختيار برنامه‌ريزان راهبردی قرار می‌دهد.

برای بررسی دقيقتر اين الگو لازم است نسبتِ آن با همه‌ی مراتب سند مشخص شود. برای اين منظور، ارائه دهنده‌ی الگوی يادشده مسئوليتِ تبيين نسبت آن را با «چشم‌انداز، اهداف کلان، راهبردهای کلان و راهبردهای ملی (اقدامات ملی)» بر عهده گرفت.

در اين جلسه که در غياب دکتر علی ذوعلم برگزار گرديد حجج اسلام: عبدالعلی رضایی، ابراهیم نیک‌منش، سیدمحمدحسین کاظمینی، سیدمحمدجواد نعمتی، عبدالله نظرزاده، سعید بهمنی و آقای علی یاسی حضور داشتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطالب مرتبط:

چشم‌انداز: مطلوبی ممکن و فوق‌العاده‌ با عبارتی کوتاه، روشن، شوق‌انگیز و کمیت‌پذیر (۷۵)

بازخوانی تعاریف و اصطلاحات نقشه‌ی مهندسی فرهنگی (۷۴)

عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی فرهنگی

زمینه‌سازی تحقق منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی

بازآفرینی نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور در قم

نهادینه‌سازی بندگی شایسته‌ی خدا با تبیین و ترویج همه‌جانبه و جذاب احکام دین متناسب با مخاطبان

گسترش فضا، محیط و جو مساعد برای عمل به احکام دینی و اصلاح فضاهای جمعی دولتی، عمومی و خصوصی

تعیین استانداردهای فرهنگی واردات و صادرات کالا

بررسی و نقد رویکرد تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور در قم

هنر استکبارستیز و نهادینه‌سازی جهاد اقتصادی

اقتصاد معنوی

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)