بررسی انطباق فعاليت‌های پژوهشی مرکز فرهنگ و معارف قرآن با برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دفتر تبليغات اسلامی (40)

در چهلمين جلسه‌ی شورای مديران مرکز فرهنگ و معارف قرآن که در روز چهارشنبه 25/ 8/ 1390 برگزار شد، انطباق فعاليت‌های پژوهشی مرکز با مسائل پانزده‌گانه‌ی موجود در کليات برنامه پنج‌ساله‌ی دفتر تبليغات اسلامی بررسی شد.

آنچه از آن به عنوان کليات برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دفتر ياد می‌شود دومين برنامه‌ی ميان‌مدت دفتر تبليغات اسلامی است که به تصويب هيأت امنای دفتر رسيده است.

نتيجه بررسی انطباق برنامه‌های هر گروه مرکز به شرح ذيل اعلام شد:

1 ـ گروه علوم قرآنی

1 ـ 1 ـ کلان‌پروژه‌ی روش‌شناسی فهم و تفسر قرآن کريم و روش‌شناسی قرآن به مديريت حجت‌الاسلام سعيد بهمنی با مسائل 10 (هماهنگی دستاوردهای حوزه با نيازهای جامعه) و مسئله‌ی 12 (توسعه‌ی مبانی و رويکردهای دينی در علوم به ويزه علوم انسانی) ارتباط مستقيم دارد و به طور غير مستقيم تأمين مسئله‌ی 11 (ايجاد نظام‌متقن و هدفمند در حوزه‌ی علوم و معارف اسلامی) و 15 (تأمين منابع لازم برای دسترسی شيعيان به منابع معرفتی اسلامی) را زمينه‌سازی می‌کند.

1 ـ 2 ـ کلان‌پروژه‌ی آسيب‌شناسی مطالعات قرآنی خاورشناسان با مديريت حجت‌الاسلام سيدمجيد پورطباطبائی با مسائل 10 (هماهنگی دستاوردهای حوزه با نيازهای جامعه) و  13 (مقابله را تهاجم فکری و فرهنگی مکاتب غربی در جوامع اسلامی) انطباق دارد.

2 ـ گروه دائرةالمعارف

2 ـ 1 ـ کلان‌پروژه‌ی دائرةالمعارف با مسائل 10 (هماهنگی دستاوردهای حوزه با نيازهای جامعه)، و 15 (تأمين منابع لازم برای دسترسی شيعيان به منابع معرفتی اسلامی) ارتباط مستقيم داشته و به طور غيرمستقيم زمينه‌ی حل مسائل 13 (مقابله را تهاجم فکری و فرهنگی مکاتب غربی در جوامع اسلامی) و 6 (پيشگيری از رشد فعاليت‌های اديان و فرق انحرافی) را فراهم می‌کند.

2 ـ 2 ـ کلان پروژه‌ی دائرةالمعارف قرآن کريم ويژه‌ی نوجوانان با مسئله‌ی 10 (هماهنگی دستاوردهای حوزه با نيازهای جامعه) و 15 (تأمين منابع لازم برای دسترسی شيعيان به منابع معرفتی اسلامی) ارتباط مستقيم داشته و به طور غيرمستقيم با مسئله‌ی 3 (استحکام نظام خانواده) هماهنگ است.

توضيح: از آنجا که استحکان نظام خانواده مرهون استحکام نگرش اعضای آن در سه حيطه‌ی شناختی، عاطفی، و رفتاری است. دائرةالمعارف نوجوانان سبب استحکام حيطه‌ی شناختی نوجوانان شده و از اين جهت به استحکام نگرش آنان و در نتيجه استحکام خانواده می‌انجامد.

2 ـ 3 ـ مجموعه‌های تخصصی نظير اعلام القرآن و علوم قرآنی و … با مسائل 10 (هماهنگی دستاوردهای حوزه با نيازهای جامعه) و 15 (تأمين منابع لازم برای دسترسی شيعيان به منابع معرفتی اسلامی) انطباق دارد؛ زيرا به بخش قابل توجهی از نيازهای تخصصی پاسخ می‌دهد.

2 ـ 4 ـ تک‌نگاری‌ها نيز با مسائل 1 (توسعه و تعميق ايمان دينی [با تأکيد بر باورهای بنيادين دين])، 10 و 15 انطباق دارد.

3 ـ گروه فرهنگ‌نامه‌ها

محصولات اين گروه اعم از فرهنگنامه موضوعات و مفاهيم يا فرهنگنامه‌های موضوعی با مسائل 15 و 11 به طور مستقيم در ارتباط است و با تأمين مسئله‌ی 1 را زمينه‌سازی می‌کند.

تهيه‌ی جدول تبيين انطباق

به طور کلی همه‌ی برنامه‌های مرکز اعم از پژوهش يا نشر رسانه‌ای آنها با مسئله‌ی 15 انطباق دارند. بررسی انطباق برنامه‌های ديگر گروه‌ها به مديريت پژوهش مرکز واگذار شد. مديران مرکز مقرر کردند که برای تبيين انطباق برنامه‌های مرکز با کليات برنامه‌ی دوم پنج‌ساله‌ی دفتر جدولی در پنج ستون و 15 رديف (به تعداد مسائل برنامه) به شرح ذيل فراهم شود:

ستون نخست: شماره رديف (مسئله)

ستون دوم: مسئله‌ی اساسی در برنامه‌ی پنج‌ساله

ستون سوم: برنامه‌هايی با انطباق کامل بر مسئله‌ی اساسی

ستون چهارم: برنامه‌هايی که به طور غير مستقيم ناظر به مسئله‌ی اساسی‌اند

ستون پنجم: توضيحات

همچنين «مقتضيات علمی و فرهنگی مناطق مشترک کشور»  به عنوان دومين دستور شورای مديران مرکز مطرح و مديران در باره‌ی آن به بحث و بررسی پرداختند.

مديران حاضر در این جلسه عبارت بودند از: حجج اسلام: محمدصادق یوسفی مقدم (رئیس مرکز)، علی عابدی (منشی)، عیسی عیسی‌زاده (فرهنگ‌نامه‌ها)، محمد سحرخوان (دائرةالمعارف)، سعید بهمنی (علوم قرآنی)

مطالب مرتبط:

مدیران مرکز فرهنگ و معارف قرآن موظّف به فراهم‌آوردن زمینه‌ی ارتقای پژوهشگران به عضویت هیئت علمی شدند. (39)

بهینه‌سازی روند اجرای طرح‌های تحقیقاتی با اولویت به تولید علم (۳۸)

محصول‌محوری به جای حضورمحوریِ اعضای هیئت علمی (۳۷)

زمینه‌سازی نظری پیشرفت و عدالت اسلامی

شورای مدیران مرکز فرهنگ و معارف قرآن (۳۶)

شورای مدیران مرکز فرهنگ و معارف قرآن (35)

 

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)