«امور قرآنی» عرصه‌ی نوآمد پژوهش در باره‌ی شئون قرآن کريم

منشور توسعه‌ی فرهنگ قرآنی

در گذشته مطالعات قرآنی در دو بخش علوم قرآنی و معارف آن انجام می‌شد. امروز در برخی محافل علمی بخش ديگری نيز به اين مطالعات افزوده شده که از آن به عنوان «امور قرآنی» ياد می‌شود.

امور قرآنی به دسته‌ای از پژوهش‌های مربوط به قرآن کريم اطلاق می‌شود که با هدف توسعه و ترويج قرآن در سطح جامعه انجام می‌شود. بيش‌تر اين مطالعات معطوف به برنامه‌های قرآنی است که می‌تواند در سطوح مختلف خرد، محلی، منطقه‌ای و ملّی در نظر گرفته شود. معمولاً نوع تحقيقات توسعه‌ای است و معطوف به مديريت شئون قرآن در جامعه است. اگرچه مطالعه در امور قرآنی ماهيتاً امری پژوهشی است، از نظر موضوع و عنوان، هر سه حوزه‌ی پژوهش، آموزش و ترويج قرآن را به طور منفرد و جمعی دربرمی‌گيرد.بدين معنی که يک مطالعه قرآنی می‌تواند مربوط به برنامه‌ريزی و ساماندهی يکی از حوزه‌های سه‌گانه‌ی يادشده يا دو حوزه بوده و يا هر سه حوزه را در برداشته باشد.

برای روشن شدن حوزة مطالعات امور قرآنی نمونه‌هايی از عنوان‌های پژوهشی در اين زمينه را با ذکر حوزه‌ی مورد نظر يادآور می‌شويم.

نمونه‌ی عنوان‌های پژوهشی در امور قرآنی مربوط به حوزه‌ی پژوهش قرآن

1ـ ارزيابی کيفی پايان‌نامه‌های قرآنی سطح دکتری دانشگاه

2ـ ارزيابی کيفی پژوهش‌های قرآنی در سال 1390 کشور

3ـ آسيب‌شناسی پژوهش‌های قرآنی در مراکز پژوهشی

4ـ رهيافت‌های انجام پژوهش‌های قرآنی معطوف به چالش‌های علمی در مراکز پژوهشی

هدف از انجام اين نوع مطالعات بهبود وضعيت پژوهش در محيط آموزش عالی و مراکز پژوهشی است.

نمونه‌ی عنوان‌های پژوهشی در امور قرآنی مربوط به حوزه‌ی آموزش قرآن

1ـ آسيب‌شناسی حفظ سريع قرآن کريم

2ـ بررسی علل واگرايی دانش‌آموزان نسبت به کتاب‌های دينی و قرآن

3ـ بررسی راه‌های ايجاد انگيزه نسبت به کتاب‌های آموزش قرآن

4ـ پيامدسنجی آموزش قرآن در سطوح ابتدايی، راهنمائی، دبيرستان و دانشگاه.

مطالعات يادشده با هدف بهبود و اثربخشی آموزش انجام می‌شود.

نمونه‌ی عنوان‌های پژوهشی در امور قرآنی مربوط به حوزه‌ی ترويج قرآن

1ـ رهيافت‌های گسترش تمسک به قرآن در جامعه

2ـ شاخص‌های نگرش مطلوب به قرآن

3ـ رهيافت‌های ارتقاء نگرش مطلوب به قرآن

4ـ فرهنگ پايه در تعامل فردی با قرآن کريم

5ـ رهيافت‌های گسترش فرهنگ قرآن در جامعه

6ـ راه‌های گسترش ايمان به قرآن کريم

7ـ آسيب‌شناسی تبليغ و ترويج قرآن کريم در انواع تبليغ

مطالعات يادشده با هدف بهبود و اثربخشی ترويج قرآن کريم در جامعه انجام می‌شود.

پس از تصويب سند منشور توسعه فرهنگ قرآن و تشکيل شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآن در شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌توان عنوان «پژوهش‌های امور قرآنی» را به عنوان «پژوهش‌های توسعه‌ی فرهنگ قرآن» تغيير داد، زيرا همه‌ی مطالعات در اين زمينه می‌تواند زمينه‌های علمی و کاربردیِ توسعه‌ی فرهنگ قرآن در جامعه را فراهم کند. اصولاً اين دسته از پژوهش به طور مستقيم و يا غيرمستقيم ـ با وسائط اندک ـ در خدمت توسعه فرهنگ قرآن قرار گيد.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)