با سلام
چه حضور زیبایی بود. عطر خاطره اش هنوز مشامم را نوازش می کند. در همان دیدار عطری را به حضرت ماه هدیه کردم ، گرفتند و بوییدند و فرمودند استشمام شد و آن را به خودم هدیه دادند. همین یک خاطره به کل خاطرات چهارسالش ارزید و این نبود جز به لطف محبت های شما حضرت استاد. درود و باقی بقایتان.