رسالت‌های دفتر تبليغات اسلامی و افق‌های مطالعاتی فراروی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

بازدیدها: 3

سه دهه از فعاليت دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم می‌گذرد. در دهه گذشته زمانی که دفتر در آستانه بزرگداشت ربع قرن فعاليت‌های خود بود، با اشاره رهبری معظم انقلاب خود را «نماد روشنفکری حوزه» يافت. برخی مديران اظهار می‌داشتند که دفتر «عقبه تئوريک نظام اسلامی» است. مجموعه سياست‌گذاران ماهيت دفتر را به عنوان «حلقه واسط ميان نظام و حوزه علميه» تعريف کردند و برای زمينه‌سازی شکوفائی علمی در کشور ايده «جنبش نرم‌افزاری» و «کرسی‌های نظريه‌پردازی» را مطرح ساخته و تأييد و تأکيد رهبری معظم در اين باره را دريافت کردند. هر يک از مؤلفه‌های یادشده رسالت‌هايی قابل توجه بر دوش مجموعه دفترند. تأمين اين رسالت‌ها مستلزوم پاسخ‌دهی به‌هنگام به نيازهای امروز و فردای حوزه علميه و جامعه اسلامی است. مرادم از جامعه اسلامی همه مسلمانان در همه جهان است. جامعه‌ای که روز به روز در حال بالندگی است. جامعه‌ای که مختصات آن به سبب بيداری اسلامی دست‌خوش تغيير و تحولّات سريع و شگرفتی است.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ايفای نقش پژوهشی در مجموعه‌ای با اين رسالت‌ها می‌پردازد. امروز مأموريت پژوهشی ما، تأمين منابع نرم‌افزاری برای جامعه‌ای در حال بالندگی و تحول است. در چنين وضعيتی حضور در زمانه و فراهم آوردن پاسخ‌های شايسته به نيازهای آن ضروری است. با قطع نظر از لزوم بازخوانی سياست‌ها، اهداف، مأموريت‌ها و کارويژه‌ها محورهای دارای اولويت در افق فراروی پژوهشگاه عبارتند از:

1. نظريه‌پردازی در باره الگوی ايرانی ـ اسلامی پيش‌رفت

2. تأمين منابع نرم‌افزاری پيش‌رفت و عدالت همه‌جانبه

3. بررسی بیداری انسانی در جهان و الزامات آن

4. بررسی بيداری اسلامی در کشورهای اسلامی و الزامات آن

5. بومی‌سازی علوم انسانی (بازآفرينی علوم انسانی اسلامی)

ــــــــــــــــ 1. 5. تبيين فلسفه علوم انسانیِ اسلامی

ــــــــــــــــ2. 5. روش‌شناسی علوم انسانیِ اسلامی

ــــــــــــــــ 3. 5. تحليل روش‌شناسی منابع علوم انسانیِ اسلامی

ــــــــــــــــ 4. 5. مرجعيت علمی قرآن برای علوم انسانیِ اسلامی

ــــــــــــــــ 5. 5. فرايند توليد علوم انسانیِ اسلامی

محورهای مطالعاتی فوق می‌تواند بخش عمده‌ای از رسالت‌های دفتر را تحقق بخشد.

انعکاس خبر: سايت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)