روحانی و انتظارها

بازدیدها: 3

انتظارها و دور از انتظارها

بسياری انتظارهايی شگفت از شخص روحانی دارند که چندان بجا نيست؛ برای مثال، انتظار دارند همه‌ی روحانيان از عوالم غيب و موجودات ماورايی  خبر داشته باشند و تأويل خواب و رؤيا و نظاير آن را بدانند. اين انتظارات شگفت را معمولاً در تعامل ديگران با خود می‌بينيم. اگرچه اين انتظارات از امثال من بجا نيست، ولی چندان هم غيرطبيعی نيست؛ به سه دليل:

يکم: به امثال من روحانی می‌گويند نه جسمانی؛

دوم:انس و آشنايی با برخی که به اين امور مشهورند، سبب شده انتظاری که از آنها دارند به من هم سرايت کند.

سوم: اين وضعيت سبب شده حتی  گاهی بستگان نزديک هم دچار اشتباه شود، تا چه رسد به ديگران.

شگفتا! گاهی برخی بستگان که خود تحصيل‌کرده و  فرهيخته‌اند و بيش از ربع قرن با من آشنايی دارند و بالعيان می‌دانند که نه چنين چيزی به من داده‌‌شده و نه چنين چيزی را از کسی فراگرفته‌ام و هيچ از اين خبرها نيست، انتظار دارند با يک نظر از طينت و باطن افراد خبر دهم يا خواب و رؤياهايی را که می‌بينند برايشان تعبير کنم. چه‌بسا، ـ العياذ بالله ـ اگر متفکرانه و با ظاهری عارفانه و قيافه‌ای پررمز و راز مطالبی را سر هم کنم،  اين بستگان هيچ در درستی آن شک نکنند، تا چه رسد به ديگران.

زمانی با يکی از اهل ادبيات و هنر نمايش و سينمای دگرانديش (بلکه بی‌راه‌انديش) که گفته می‌شد استاد آکادمی تئاتر در يکی از کشورهای اروپايی است، در باره‌ی سبک ادبيات وی گفت‌و‌گو می‌کردم و برخی تشابهات نوشتاری، گفتاری، و رفتاری وی را با يکی از چهره‌های پيش از انقلاب که اکنون در قصری در اطراف پاريس زندگی می‌کند، يادآور می‌شدم، وی شگفت‌زده می‌پرسيد، شما مذهبی‌ها چگونه از اين چيزها هم باخبريد؟! او انتظار نداشت يک مذهبی از تاريخ ادبيات معاصر هم خبر داشته باشد و سرگذشت برخی نويسندگان، کارگردانان، و فيلم‌سازان کشورش را تا آرام گرفتن آنان بر آستان قصرهای پاريس و لندن و واشنگتن دنبال کرده باشد.

فرزند زمانه

به هر حال معمولاً هر روحانی بين دو انتظار بیجا قرار دارد: يکی انتظارات گزاف و ديگری دورازانتظاردانستن‌های گزاف. برخی انتظار دارند همه‌چيز بدانی: از فيزيک و فضا تا امور ماورائی  را. ديگرانی هم هستند که برايشان حتی آگاهی تو از ادبيات و هنرِ متفاوت و مدرن، چهره‌های آن، و گذشته و حال آنها دورازانتظار است.

حقيقت آن است که ما، برخلاف آنچه برخی می‌پندارند از اسرار زمين و آسمان و از علوم غريبه و غيبيات و تأويلات و اطلاع کامل از همه‌ی آنچه در زمانمان می‌گذرد، بی‌خبريم. ما طلبه‌ها فرزند زمان خوديم با همه‌ی آگاهی‌ها و مهارت‌های زمانه‌ی خود که می‌توانيم کم يا بيش از آنها آگاه باشيم.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)