تبيين شاخص‌های مطلوب قرآنی (دفتر سوم: استخراج شاخص‌ها)

سفارش دهنده: کميسيون پژوهش‌های قرآنی دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

زمان تحويل: بهار / 1388

چکيده:

شاخص‌های مطلوب قرآنی

(دفتر سوم: گزينش شاخص‌ها)

دفتر سوم شاخص‌هاي مطلوب قرآني به گزينش شاخص‌هاي اختصاص يافته است. در دفتر دوم به استخراج معرّف‌هاي به دست آمده از كتاب و سنّت پرداخته شد و هر يك به همراه مستندات آن تدوين شد. به رغم اينكه هر يك از معرّف‌ها صلاحيت اينكه به عنوان شاخص در نظر گرفته شوند را دارند، ولي نمي‌توان همة آنها را شاخص دانست، چرا كه فراواني شاخص‌ها سنجش را ناممكن مي‌سازد. ناگزير بايد به تلخيص و غربال معرّف‌ها پرداخت. در اين دفتر ابتدا ملاك‌هاي بازنگري، تلخيص و غربال معرّف‌ها تدوين و سپس فرايند آن طي شده است. آنچه به دست آمده معرّف‌هايي هستند كه به عنوان شاخص پيشنهاد شده‌اند. شاخص‌هايي كه منبع آن قرآن كريم و سنّت معصومان بوده است. اگر مسيري را كه در تعيين شاخص‌ها طي شده درست باشد، مي‌توان اين شاخص‌ها را كه متخذ از نص كلام معصوم است،‌ متكي بر عصمت دانست. شاخص‌ها در سه حيطة شناختي، عاطفي و رفتاري در نظر گرفته شده و حيطة شناختي نيز به نوبة خود به سه حيطة آگاهي، بينشي ـ اعتقادي، و مهارتي تقسيم شده است.

شاخص‌هاي به دست آمده در حيطة شناختي (آگاهي) [8 شاخص] عبارتند از:‌ آگاهي از پيشگويي‌هاي قرآن، اخبار آخرت، اخبار و قصص گذشتگان، مثل‌هاي قرآني، زبان قرآن ـ عربي ـ، احكام بيان شده در قرآن، در بارة قرآن، وجود نسخ.

حيطة شناختي (بينشي ـ‌اعتقادي) [8 شاخص]: نزول قرآن از جانب خدا، ايمان،‌ محفوظ بودن قرآن از تحريف و هر گونه كژي و خطا، جامع بودن،‌مانند ناپذيري، هدايت‌گري، شفاء، فرض ـ واجب بودن ـ .

حيطة شناختي (مهارتي) [6 شاخص]: قرائت،‌موعظه با قرآن، گوش فرادادن به قرآن، آموزش قرآن، تدبر، حفظ

حيطة عاطفي و احساسي[7 شاخص]: احساس شادي از بشارت‌هاي قرآن، ترس از خدا در تعامل با قرآن، خشوع ـ نرمش دروني ـ ، تثبيت و آرامش،‌ زيبايي قرآن، دوست داشتن قرآن، احساس عظمت قرآن

حيطة رفتاري[12 شاخص]: قرائت مستمر، تذكر ـ متذكر شدن ـ ، تمسك به قرآن،‌موعظه با قرآن، تدبر، گوش دادن به قرآن،‌حفظ،‌ پرسشگري، يادگيري قرآن، استفاده از قرآن در گفت و گوي روزمره، استشفاء از قرآن، توسل به قرآن.

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)