اقدام به‌هنگام و گذر زمان

اقدام به هنگام و گذرزمان

آرزو

آرزو داريم به‌هنگام اقدام كنيم و هر كاري را در زمان خود انجام دهيم، اما كمتر اتفاق مي‌افتد كه به اين امر موفق شويم. معمولا نسبت به گذر زمان بي‌خيال هستيم. براي اقدام به هنگام نيازمند شناخت، انگيزه و رفتارهايي هستيم كه فراهم آمدن همه آنها، توفيق اقدام به هنگام را ميسر مي‌سازد.

قلمرو آسيب‌ها

اين در حاليست كه در هر سه حيطه شناخت، انگيزه و رفتارهاي خود دچار آسيب هستيم. معمولا درك روشني از سطح و عمق اقدام و هنگام مورد نياز آن نداريم و شناخت خود در اين باره را ترميم نمي‌كنيم. انگيزه و عاطفه ما نسبت به  كار نيز در تمركز بر انجام  آن تأثير دارد. اين حيطه را نيز سامان نداده‌ايم و گويي هيچ‌گ

اه از بُرد انگيزه و عاطفه خود نسبت به امور آگاه نيستيم و هرگز آن را مهندسي و مديريت نكرده‌ايم. همچنين هر اقدامي نيازمند مهارت‌ها و عاداتي در رفتار است كه بدون آنها انجام امور دشوار و كم‌نتيجه خواهد بود. نداشتن عادت‌هاي لازم و مهارت اندك در انجام كار سبب هرزرفت منابع فراوان و بهره‌وري كمي

نه است.

جمع مكسّر زمان

به اين ترتيب نه كارشناسيم، نه هنگام‌شناس

؛ نه احساس و عاطفه منظبط و نيرومندي فراهم كرده‌ايم و نه در عمل ماهر و چابك هستيم؛ با اين‌همه انتظار داريم ساعي سريعي باشيم كه گوي سبقت از همه ربوده و پيش از همه به سرمنزل نجات رسيده است. انتظار داريم ما را به پيشتازي و پيشاهنگي بشناسند، در حالي كه اصلا قافله را گم كرده‌ايم. اقدام به‌هنگام و چابك‌سواري در گذر زمان مؤلفه‌هاي متعددي دارد كه هيچ به آن نپرداخته‌ايم. ما هر روز نقطه پايان فرصت‌هاي خود و ديگران را مي‌بينيم و هيچ هشيار نمي‌شويم. اگر بخواهيم  زماني را كه گذرانده‌ايم مرور كنيم آن را منسجم و با ساختاري موزون نمي‌بينيم. گويي نمي‌توان آن را به جمع سالم جمع بست. تجميع زمان ما تصويري جز جمع مكسّر ندارد. اين جمع شكسته تفسير همان خسراني است كه از چنبره‌اش رها نشده‌ايم. ساماندهي گرايش و عمل از سويي و هم‌افزايي در تعامل اجتماعي و مقاومت در آن مي‌توانست ما را از اين مهلكه خارج كند و جمع سالم زمان را برايمان رقم بزند.

پرسش

آيا وقت آن نرسيده براي يك بار هم كه شده گذر زمان را به درستي ببينيم،‌ هشدارهاي پايان‌پذيري فرصت‌ها را دريابيم و با همه توان شناخت و عاطفه و عمل خود را نسبت به شئون زندگي سامان‌دهي كنيم؟

VN:F [1.9.13_1145]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)